Dzemdibu atvaiinajums 2012 gada

Programmatûras atraðanâs vieta ir mazliet piemçrota sortimenta pielâgoðanai tirgus vajadzîbâm, pârvçrðot jaunus datus un programmas dokumentâciju noteiktâ valodâ, kâ arî prasmîgi pielâgojot to konvencijâm, kas darbojas noteiktâ valodâ. Drîzâk runa ir par burtu ðíiroðanu alfabçtâ, un L10n runâ par to.Cilvçkiem, kas sâk pazîstamu nosaukumu ârzemju vietai, rûpîgi jâiepazîstas ar programmatûras lokalizâcijas koncepciju, un, protams, bûs veiksmîgi. Mûsu darba svarîgâkie punkti ir atkarîgi no programmatûras labâs atraðanâs vietas, tâpçc mums tas bûtu jâsniedz pieredzçjuðam uzòçmumam, kas plâno iegût spçcîgu pieredzi ðajâ nozarç. Tagad ir praktiski nekas grûti tos atrast, jo ar katru gadu tas ir labi redzams laukumâ, un viòu sejas ir augstâkâs kvalitâtes speciâlisti. Daudzi uzòçmumi paðreizçjâ lîmenî sadarbojas ar reâliem profesionâïiem.Skaistiem un mîlîgiem uzòçmumiem, kas piedâvâ ðâdus pakalpojumus, vajadzçtu piedâvât mums daudzvalodu programmatûras lokalizâciju, tîmekïa vietòu atraðanâs vietu, multivides atraðanâs vietas un datorspçïu atraðanâs vietas, daþi no ðiem uzòçmumiem arî nodroðina atraðanâs vietas inþenieriju, kas garantç pilnu atraðanâs vietu. Ðâdi uzòçmumi nodarbina kvalificçtus lingvistus ar ïoti svarîgu profesionâlo pieredzi, augsti spçjîgus atraðanâs vietas inþenierus, DTP speciâlistus, projektu vadîtâjus un testçtâjus. DTP speciâlistiem ir ïoti precîza mûsu rçíinu sagatavoðana publicçðanai un drukâðanai, pateicoties kuriem viòi var pielâgot failu grafikas ziòâ oriìinâlam vai izveidot pilnîgi jaunu grafisko sistçmu. To veic speciâlisti, kas ir apmâcîti sveðvalodu preèu jomâ.