Elektroinstalacija ar karbam vai bez

Neatkarîgi no tâ, kas ir raþoðanas objekts, mçs pâriet uz daþâdâm iekârtâm ar valdîbu visâs raþotnçs. Es runâju par elektriskajâm, gâzes, ûdens un saspiestâ gaisa iekârtâm. Tas viss tâ, lai darbinieki, kas strâdâ kâdâ konkrçtâ raþotnç, varçtu apsvçrt iespçju izmantot saldûdeni, elektrîbu, lai gan tas faktiski ir esoðo iekârtu izmantoðana fonâ.

Pirmkârt, katram instalâcijas veidam vajadzçtu bût raþoðanas procesa pienâcîgai îstenoðanai. Katra iekârta palielinâs no jauna elementa. Ja runâjam par saspiesta gaisa, gâzes uzstâdîðanas, tvaika pârvades vai arî ûdens uzstâdîðanas uzstâdîðanu, droðîbas vârsti ir tâs izòçmumi.

Pçdçjo reizi pârmçrîga spiediena vçsturç bûvniecîbâ izraisîja tvaika katlu eksploziju, tikai ðie vârsti tika izgudroti, kas tos aizsargâ pret ðiem sprâdzieniem.

Kâ darbojas vârsti?

Ðâdu vârstu darbîba ir ârkârtîgi zema. Tas sastâv no konkrçta vârsta sâkuma brîdî, kad ir liela konkrçtâ pârvades faktora vçrtîba. Ðobrîd droðîbas vârsti ir pârplûdes vârstu veidâ, un var teikt, ka tiem ir raksturîgs ievçrojams uzticamîbas lîmenis. Tikai ðajâ kontekstâ konkrçta punkta darbinieku droðîba, kad un kad tiek sniegta palîdzîba uzòçmuma îpaðumâ, îpaði maðînu un iekârtu droðîbai pret bojâjumiem. Droðîbas vârstiem nav nekâdas sareþìîtas struktûras, un to uzdevums ir balstîts uz atbilstoðiem datora kontrolçtiem parametriem, kuru pârsniegðana izraisa to automâtisko atbloíçðanu, kas arî atbrîvo pârraidîtâ faktora pârsniegumu.