Nezinot zinadanas

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâievçro vienoti standarti, kuru pareiza izpratne ir nepiecieðama, lai saglabâtu piemçrojamos noteikumus. Racionalizçjot defektu koordinâciju un vienkârðojot komunikâciju starp ârvalstu uzòçmçjiem, speciâlisti bagâtajâs jomâs rada tehniskos tulkojumus, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek tikai ar valodas apguviTehniskâ tulkoðana ir tulkojuma veids, kas tulkotâjam prasa papildus zinâðanâm par konkrçtu valodu un tehnisko izglîtîbu zinâtnç, kuras piemçro konkrçtu tekstu. Minçtâ specializâcija ir vçlama, veiksmîgi pârtulkojot dokumentus, kas ir plaði saistîti ar nozares zinâtnisko vai tehnisko terminoloìiju. Tâdçï tehniskâ tulkojuma sagatavoðana ir projekts, ko inþenieri vai pçtnieki uzdod ekspertiem noteiktâ valodâ.

http://dipservice.com.pl/flexa-new.eu/lv/

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ieteicams iegût zinâmu pieredzi par darba nozîmi, kas prasa zinâðanu iegûðanu, proti, par raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms pievienoðanâs tehniskajam tulkojumam dokumentu saturs tiek analizçts ar klientu, lai uzlabotu profesionâlo terminoloìiju un nozares vârdu krâjumu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku attiecîbâ uz uzòçmuma izmantoto specializçto vârdu resursiem. Profesionâïi arî iesaka, lai konkrçtajâ valodâ tulkotie tehniskie tulkojumi tiktu nodoti arî dzimtâ valoda, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai bûtu pilnîgi pârliecinâti par mûsu tulkojuma tîrîbu un saskaòotîbu.